Vánoční koncerty

HOBOJ (TRUBKA) – ZPĚV – VARHANY

M. A. Charpentier – Preludium z Te Deum
B. M. Černohorský – Toccata C dur – fuga a moll
P. J. Vejvanovský – Sonata a 4
J. J. Ryba – Z růže vzkvetla lilie
J. J. Ryba – Co to má znamenat
L. Sluka – Narodil se Pán
T. Albinoni – Adagio g moll
J. S. Bach – Toccata a fuga d moll
J. S. Bach – Choral BWV 147
J. Strejc – Český Betlém


MUSICA BRAUNENSIS
(Soprán – Alt – Tenor – Baryton – Bas – Varhany)

V. A. Michna z Otradovic – Již jest padla rosička
J. K. Vaňhal – Preludium a fuga C dur
J. N. Seger – Fuga na téma „Narodil se Kristus Pán“
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
„Hej, mistře, vstaň bystře“
(Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Závěr)